หน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามที่คณะกรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด
(๒) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(๓) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ้มเป้าหมาย
(๔) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
(๕) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุครุภัฑ์เครื่องมือุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะฯ
(๖) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด
(๗) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
(๘) งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย