ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะตำบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้

- พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

- พ.ศ. 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ

- พ.ศ. 2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในระบบการเรียนปกติ 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ  

- พ.ศ. 2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- พ.ศ. 2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นแรก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)

- พ.ศ. 2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม ดังนี้

     - หลักสูตร ปวช. 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

     - หลักสูตร ปวส. 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด

- พ.ศ. 2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.

- พ.ศ. 2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส.

- พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้

     - หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์

     - หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

- พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ

สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล

- พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงปัจจุบัน

- พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556