หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ปวส

1 คำนำ

2 หลักการ

3 จุดหมายของหลักสูตร

4 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร

5 การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

download1

รายชื่อสาขาวิชาแนบท้ายคำสั่ง

download1

ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

download1

icon1หมวดวิชาทักษะชีวิต

download1

.......- หมวดวิชาทักษะชีวิต (เพิ่มเติม)

download1

icon1หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

download1

.......- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

icon1ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

.......- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 24-03-58
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 8-03-62 .........
.........icon1
เพิ่มเติมสาขางานยานยนต์ไฟฟ้า 10-05-62

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานผลิตเครื่องจักรกล 2-10-60
 

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาไฟฟ้า
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง
.........icon1แก้ไขตัวเลขชั่วโมงปฏิบัติวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 23-3-58
...........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า 16-05-59
...........icon1เพิ่มเติมสาขางานรถไฟความเร็วสูง 19-3-61
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 8-3-62

download1คำสั่ง

.......- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

download1

.......- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุทดแทนไม้

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

download1

.......- สาขาวิชาสำรวจ

download1

.......- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

download1

.......- สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์

download1

.......- สาขาวิชาโยธา

download1

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

download1

.......- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการพิมพ์

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
.........icon1เพิ่มเติมส่วนของรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
.........icon1เพิ่มเติมส่วนของรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาปิโตรเคมี

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

download1

.......- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 

download1

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

download1
1) คำสั่ง
2) คำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

.......- สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

download11) คำสั่ง
2) คำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

.......- สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

download1

.......- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (เพิ่มเติม พ.ศ.2561)

download1

.......- สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง (เพิ่มเติม พ.ศ.2561) .........สำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ให้เป็นกำลังคน
ที่มีสมรรถนะสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

download1
 

icon1ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

.......- สาขาวิชาการบัญชี
.........icon1เพิ่มเติมรายวิชาในสาขาวิชาการบัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3201-2120 ระบบบัญชีสหกรณ์
3201-2121 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

download1

download1คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการตลาด
.........icon1รายวิชาทวิภาคี 3203-5104 งานส่งเสริมการตลาด แก้ไขเป็น 3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

download1
คำสั่ง476/2559

คำสั่ง936/2562

.......- สาขาวิชาการเลขานุการ

download1

.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

download1

.......- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

download1

.......- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
.........icon1ปรับรายวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 รายวิชา
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ปรับเป็น3200-0008 เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร
3200-0007 การค้าปลีกและการค้าส่ง ปรับเป็น 3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
...........icon1เพิ่มเติมสาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

download1

.......- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

download1

.......- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

download1
คำสั่ง
 

icon1ประเภทวิชาศิลปกรรม

.......- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

download1

.......- สาขาวิชาการออกแบบ

download1

.......- สาขาวิชาศิลปหัตกรรม

download1

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

download1

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก

download1

.......- สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย

download1

.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

download1

.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

download1

.......- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

download1

.......- สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

download1

.......- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

download1

.......- สาขาวิชาช่างทองหลวง

download1

.......- สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี

download1

.......- สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน

บรรณาธิการกิจ

.......- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

บรรณาธิการกิจ
 
KMe : PattayaTech KM© 2019 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-221643 โทรสาร 038-221818

icon1ประเภทวิชาคหกรรม