หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


หลักการ

 1. จุดหมายของหลักสูตร
 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรฯ

        Download


ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

        หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต คำสั่งเพิ่มสาขา
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า คำสั่งเพิ่มสาขา
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 1. สาขาวิชาการพิมพ์
 2. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก
 4. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
 6. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 8. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
 9. สาขาวิชาโยธา
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
 11. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 1. สาขาวิชาปิโตรเคมี
 2. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
 3. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
 6. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 7. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
 9. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
 10. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ          ขนส่งทางราง
 11. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 1. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 3. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา
 4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 2. สาขาวิชาการออกแบบ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
 4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ
 1. สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 3. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 1. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
 2. สาขาวิชาช่างทองหลวง
 3. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
 4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ประเภทวิชาคหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 1. สาขาวิชาธุรกิจความงาม
 2. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
 1. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
 2. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 1. สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 3. สาขาวิชาสัตวรักษ์
 1. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม (ระหว่างปรับปรุง)
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประเภทวิชาประมง

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
 4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง (ระหว่างปรับปรุง)
 2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง (ระหว่างปรับปรุง)

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

 1. สาขาวิชาการเดินเรือ
 2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
 3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล

         คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                       Download
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563