หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Download


 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 1. หลักการ
 2. จุดหมายของหลักสูตร
 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรฯ

        Download


ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

        หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล แก้ไข16/12/2563
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต คำสั่งเพิ่มสาขา แก้ไข14/12/2563
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ แก้ไข16/12/2563
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า คำสั่ง574 คำสั่ง557 แก้ไข28/4/2564
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง แก้ไข27/11/2563
 7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน แก้ไข3/12/2563
 8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม แก้ไข4/11/2563
 9. สาขาวิชาสำรวจ แก้ไข4/11/2563
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล แก้ไข1/12/2563
 11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม แก้ไข1/12/2563
 1. สาขาวิชาการพิมพ์ แก้ไข6/11/2563
 2. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน แก้ไข10/11/2563
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก
 4. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
 6. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย แก้ไข1/12/2563
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 8. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
 9. สาขาวิชาโยธา แก้ไข30/11/2563
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง แก้ไข11/11/2563
 11. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 1. สาขาวิชาปิโตรเคมี แก้ไข6/11/2563
 2. สาขาวิชาช่างอากาศยาน คำสั่งปรับปรุงและเพิ่มรายวิชา  แก้ไข2/11/2563 
  สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) แก้ไข10/6/2564
 3. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
 6. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 7. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ แก้ไข10/11/2563
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ แก้ไข1/12/2563
 9. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
 10. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ          ขนส่งทางราง  แก้ไข1/12/2563
 11. สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)  แก้ไข8/07/2564
 12. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร แก้ไข8/2/2564

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี แก้ไข17/2/2564
 2. สาขาวิชาการตลาด แก้ไข17/2/2564
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ แก้ไข22/12/2564
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ไข17/2/2564
 5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แก้ไข17/2/2564
 1. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล แก้ไข21/4/2564
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แก้ไข29/03/2564
 3. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ แก้ไข21/4/2564
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แก้ไข17/2/2564
 1. สาขาวิชาการจัดการ แก้ไข21/12/2563
 2. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน แก้ไข21/12/2563
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา แก้ไข21/12/2563
 4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน แก้ไข21/12/2563

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คำสั่งเพิ่มสาขางาน แก้ไข 18/03/2565
 2. สาขาวิชาการออกแบบ แก้ไข10/02/2563
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก แก้ไข10/02/2563
 4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ แก้ไข10/02/2563
 1. สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย แก้ไข10/02/2563
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม แก้ไข10/02/2563
 3. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก แก้ไข10/02/2563
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง แก้ไข10/02/2563
 1. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี แก้ไข10/02/2563
 2. สาขาวิชาช่างทองหลวง แก้ไข10/02/2563
 3. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน แก้ไข10/02/2563
 4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แก้ไข10/02/2563

ประเภทวิชาคหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย แก้ไข 2/12/2564
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คำสั่งเพิ่มสาขา แก้ไข 2/12/2564
 3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ แก้ไข 2/12/2564
 1. สาขาวิชาธุรกิจความงาม แก้ไข 2/12/2564
 2. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม แก้ไข 2/12/2564
 1. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ แก้ไข 2/12/2564
 2. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย แก้ไข 2/12/2564
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คำสั่งเพิ่มสาขา แก้ไข 4/04/2565

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แก้ไข 24/03/2564
 2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  แก้ไข 24/03/2564
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  แก้ไข 24/03/2564
 1. สาขาวิชาช่างกลเกษตร คำสั่งเพิ่มสาขา แก้ไข1/6/2564
 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  แก้ไข 24/03/2564
 3. สาขาวิชาสัตวรักษ์  แก้ไข 24/03/2564
 1. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม แก้ไข 24/03/2564
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แก้ไข 24/03/2564
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร คำสั่ง แก้ไข 18/06/2564
 4. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ แก้ไข 24/03/2564

ประเภทวิชาประมง

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก้ไข 24/03/2564
 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ แก้ไข 9/06/2564

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม แก้ไข16/03/2565
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว แก้ไข9/12/2564
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ แก้ไข4/02/2565
 4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ แก้ไข4/02/2565

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม แก้ไข9/11/2563

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ แก้ไข6/11/2563
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง แก้ไข25/02/2564
 2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี แก้ไข25/02/2564
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย แก้ไข25/02/2564
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง แก้ไข25/02/2564

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

 1. สาขาวิชาการเดินเรือ แก้ไข19/01/2564
 2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ แก้ไข19/01/2564
 3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล แก้ไข19/01/2564

 

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม แก้ไข23/12/2564
 2. สาขาวิชาอากาศยานเพื่อการเกษตร แก้ไข23/12/2564
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่
 5. สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

         คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                       Download
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


หนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่องการรับรองคุณวุฒิ ที่ นร 1004.3/94 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564