หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จำนวน 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชา
และได้เผยแพร่เอกสารหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาใช้จัดการเรียนการสอน
ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นต้นไป นั้น

               สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำ
รูปเล่มเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556โดยได้จัดเรียง
เนื้อหาและรายละเอียด ในเล่มหลักสูตรใหม่เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยได้มีการ
ปรับรูปเล่มจากเดิม 13 เล่ม ปรับใหม่เป็น 15 เล่ม (รายละเอียดการปรับปรุง)

               ทั้งนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอแก้ไขข้อมูลเอกสาร
หลักสูตรที่ได้เผยแพร่ ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4เล่มประเภท วิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวน 1 เล่ม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวน 1 เล่ม ในส่วนโครงสร้างหลักสูตรของทุกสาขาวิชา ของหมวดทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยขอแก้ไขรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
เป็น รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

 
ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

a1

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 1

....- สาขาวิชาช่างยนต์ .......... .- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
....- สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง .....- สาขาวิชาช่างต่อเรือ
....- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
....- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- เอกสารเพิ่มเติมสาขาวิชาช่างต่อเรือ
- เอกสารเพิ่มเติมสาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ...(คำสั่ง)
 

9. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 2

....- สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์...- สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
....- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก........- สาขาวิชาศิลปการดนตรี

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 2

....- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง....- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
....- สาขาวิชาโทรคมนาคม .......- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

10. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 3

....- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
....- สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี.........- สาขาวิชาช่างทองหลวง

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 3

....- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง........- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
....- สาขาวิชาสำรวจ ..............- สาขาวิชาโยธา
....- สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

11. ประเภทวิชาคหกรรม

....- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ...- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
....- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.....- สาขาวิชาเสริมสวย

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 4

....- สาขาวิชาช่างพิมพ์ ........- สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
....- สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์

12. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

....- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

....- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ...- สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
....- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

13. ประเภทวิชาประมง

....- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ..- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

6. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

....- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติมกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

............Download+คำสั่ง

14. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

....- สาขาวิชาการโรงแรม ........- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

7. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

....- สาขาวิชาการบัญชี.............- สาขาวิชาการตลาด
....- สาขาวิชาการเลขานุการ ......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
....- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก........- สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
....- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์.- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติมรายวิชาในสาขาวิชาการบัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
1. 2201-2110 การบัญชีสหกรณ์
2. 2201-2111 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์

............Download .............คำสั่ง

15. หมวดวิชาทักษะชีวิต

....- กลุ่มวิชาภาษาไทย.............- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
....- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ........- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
....- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์........- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
แก้ไขกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. เดิมรายวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 (2-0-2)
แก้ไขเป็นรายวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (2-0-2)
2. เดิมรายวิชา 2000-1404 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2 (2-0-2)
แก้ไขเป็นรายวิชา 2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (2-0-2)

8. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 1

....- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์.........- สาขาวิชาการออกแบบ
....- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม....- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
....- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

...ปกหลักสูตร

 

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)  จำนวน  3  ประเภทวิชา  5  สาขาวิชา  ดังนี้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   จำนวน  2  สาขาวิชา
  1.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ประเภทวิชาศิลปกรรม      จำนวน  2  สาขาวิชา
  2.1 สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
  2.2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ประเภทวิชาคหกรรม        จำนวน  1  สาขาวิชา
  3.1 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
               ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป นั้น

               ในการนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงเผยแพร่เอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป

หมวดทักษะชีวิต (เพิ่มเติม)

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

....- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
....- สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

....- สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

ประเภทวิชาศิลปกรรม

....- สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
....- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 

ประเภทวิชาคหกรรม

....- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

 

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 712/2556 ลงวันที่ 15 พฤกษภาคม 2556
เรื่องอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ประกาศให้ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556เป็นต้นไป

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16.2 และ 16.3 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

....- สาขาวิชาช่างขึ้นรูปพลาสติก

ประเภทวิชาศิลปกรรม

....- สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

 

 

               อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ประกาศให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เป็นต้นไป นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16.2 และ 16.3 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

....- สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ