หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download


 1. คำนำ
 2. หลักการ
 1. จุดหมายของหลักสูตร
 2. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 1. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

        หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาเลือกเสรี

        หมวดวิชาเลือกเสรี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แก้ไข 2/03/2565
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข 2/03/2565
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง แก้ไข 29/03/2565
 7. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน แก้ไข 6/11/2563
 8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 1. สาขาวิชาสำรวจ
 2. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 3. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง แก้ไข 24/11/2564
 4. สาขาวิชาช่างพิมพ์
 5. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 6. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 7. สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม แก้ไข 2/03/2565
 8. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม แก้ไข 2/03/2565
 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
 3. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ แก้ไข 2/03/2565
 4. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ แก้ไข 2/03/2565
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีฟอกหนัง
 6. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ แก้ไข 31/01/2565
 7. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ
 8. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 1. สาขาวิชาการบัญชี แก้ไข 3/05/2564
 2. สาขาวิชาการตลาด แก้ไข 29/03/2565
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ไข 3/05/2564
 1. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล แก้ไข 3/05/2564
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ แก้ไข 3/5/02564
 3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แก้ไข 3/05/2564
 1. สาขาวิชาโลจิสติกส์ แก้ไข 3/05/2564
 2. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน แก้ไข 3/05/2564
 3. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย
 4. สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ แก้ไข 7/06/2564
 2. สาขาวิชาการออกแบบ
 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
 4. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
 5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ
 1. สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 5. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
 1. สาขาวิชาช่างทองหลวง
 2. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
 3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ประเภทวิชาคหกรรม

 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แก้ไข 31/01/2565
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชาธุรกิจเสริมสวย
 1. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แก้ไข 10/11/2564

ประเภทวิชาประมง

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม แก้ไข 11/11/2563
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว แก้ไข 24/03/2564

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แก้ไข 6/01/2565
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา        20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง
 2. สาขาวิชาการดนตรี
 3. สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 DOWNLOAD

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่องการรับรองคุณวุฒิ ที่ นร 1004.3/3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564