เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

57210101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

57210102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

57210103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

57210201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

57210202

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

57210401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

57210402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) อิเล็กทรอนิกส์

57210501

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เทคนิคคอมพิวเตอร์

57212801

พิมพ์แผนการเรียน