เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2560

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

60310102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

60310104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

60310105

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

60310301

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

60310302

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

60310401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

60310402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

60310403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ระบบภาพและระบบเสียง

60310502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

60311103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

60311104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

60312802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

60320101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

60320102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

60320104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

60320402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

60320403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

60320404

พิมพ์แผนการเรียน