เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2561

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

61310101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

61310102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

61310104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

61310105

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

61310106

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

61310301

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

61310302

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

61310401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

61310402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคในอาคารขนาดใหญ่

61310404

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

61310405

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

61310406

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ระบบภาพและระบบเสียง

61310502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

61311101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

61311102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

61311103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

61311104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

61311801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

61311802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

61312801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

61312802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

61320101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

61320102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

61320103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

61320104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ธุรกิจการบริการยานยนต์

61320201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตลาด

61320205

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตลาด

61320206

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61320401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61320402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61320403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61320404

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การจัดการขนส่ง

61321401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การจัดการขนส่ง

61321402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) บริการอาหารและเครื่องดื่ม

61370101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) บริการอาหารและเครื่องดื่ม

61370102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การท่องเที่ยว

61370201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การท่องเที่ยว

61370202

พิมพ์แผนการเรียน