เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

62310101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคนิคยานยนต์

62310104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

62310301

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

62310302

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

62310401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

62310402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ไฟฟ้ากำลัง

62310404

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

62310502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) อุตสาหกรรมการผลิต

62311102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

62311801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

62311802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

62312802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

62320101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การบัญชี

62320102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) ธุรกิจการบริการยานยนต์

62320201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62320401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62320402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62320403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62320404

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การจัดการโลจิสติกส์

62321401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) การจัดการโลจิสติกส์

62321402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) บริการอาหารและเครื่องดื่ม

62370101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวส.57) บริการอาหารและเครื่องดื่ม

62370102

พิมพ์แผนการเรียน