เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ยานยนต์

622010101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ยานยนต์

622010102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ยานยนต์

622010103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ยานยนต์

622010104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ยานยนต์

622010105

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ตัวถังและสีรถยนต์

622010106

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เครื่องมือกล

622010201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เครื่องมือกล

622010202

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เครื่องมือกล

622010203

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) โครงสร้าง

622010301

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง

622010401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง

622010402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง

622010403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง

622010404

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง

622010405

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์

622010501

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์

622010502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เมคคาทรอนิกส์

622012701

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เทคนิคคอมพิวเตอร์

622012801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) เทคนิคคอมพิวเตอร์

622012802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การบัญชี

622020101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การบัญชี

622020102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การตลาด

622020201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

622020401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

622020402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

622021101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การโรงแรม

622070101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การโรงแรม

622070102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การโรงแรม

622070103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.62) การท่องเที่ยว

622070201

พิมพ์แผนการเรียน