เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2559

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210105

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

59210106

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

59210201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

59210202

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

59210203

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) โครงสร้าง

59210301

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

59210401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

59210402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

59210403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) อิเล็กทรอนิกส์

59210501

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) อิเล็กทรอนิกส์

59210502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เทคนิคคอมพิวเตอร์

59212801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เทคนิคคอมพิวเตอร์

59212802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การบัญชี

59220101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การบัญชี

59220102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การตลาด

59220201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

59220401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

59220402

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การโรงแรม

59270101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การโรงแรม

59270102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การท่องเที่ยว

59270201

พิมพ์แผนการเรียน