เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2558

หลักสูตร

รหัสกลุ่มเรียน

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

58210101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

58210102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

58210103

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ยานยนต์

58210104

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

58210201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

58210202

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เครื่องมือกล

58210203

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

58210401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ไฟฟ้ากำลัง

58210403

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) อิเล็กทรอนิกส์

58210501

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) อิเล็กทรอนิกส์

58210502

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เทคนิคคอมพิวเตอร์

58212801

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) เทคนิคคอมพิวเตอร์

58212802

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การบัญชี

58220101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การบัญชี

58220102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การตลาด

58220201

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58220401

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

58221101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การโรงแรม

58270101

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การโรงแรม

58270102

พิมพ์แผนการเรียน

(ปวช.56) การท่องเที่ยว

58270201

พิมพ์แผนการเรียน