สื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 • 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 • 2100 1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 • 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • 2100-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 • 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
 • 2105-2007 วงจรดิจิตอล
 • 2105-2008 เครื่องเสียง
 • 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ
 • 2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
 • 2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
 • 2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
 • 2105-2102 ระบบเสียง
 • 2105-2103 ระบบภาพ
 • 2105-2104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
 • 2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • 2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • 2105-2114 โทรศัพท์
 • 2105-2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น
 • 2105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
 • 2105-2124 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย
 • 2105-2121 หุ่นยนต์เบื้องต้น
 • 2105-2126 ระบบเคเบิล ทีวี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
 • 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 3 (4)
 • 3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3)
 • 3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3)
 • 3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 2 (3)
 • 3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4)
วิชาชีพพื้นฐาน
 • 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (4)
 • 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3)
 • 3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3)
 • 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3)
 • 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ3 (4)
วิชาชีพสาขาวิชา
 • 3105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2 (3)
 • 3105-2002 พัลส์เทคนิค 2 (3)
 • 3105-2003 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2 (3)
 • 3105-2004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (3)
 • 3105-2005 ระบบเสียง 2 (3)
 • 3105-2006 ระบบภาพ 2 (3)
 • 3105-2007 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 2 (3)
 • 3105-2008 ระบบโทรคมนาคม 2 (3)
 • 3105-2009 ระบบโทรศัพท์ 2 (3)
 • 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 (3)
 • 3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (3)
 • 3105-2019 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3)
 • 3105-2020 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3)
วิชาชีพสาขางาน
 • 3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 3 (4)
 • 3105-2104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 3 (4)
 • 3105-2105 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 3 (4)
 • 3105-2107 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 3 (4)
 • 3105-2108 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 3 (4)
 • 3105-2111 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 3 (4)
 • 3105-2112 เครื่องถ่ายเอกสารสี 3 (4)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
 • 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
 • 3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
 • 3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 • 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 • 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
 • 3105-2001 พัลส์เทคนิค
 • 3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค
 • 3105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 • 3105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 • 3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • 3105-2006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
 • 3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์
 • 3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 3105-2009 ระบบเสียงระบบภาพ
 • 3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
 • 3105-2101 ระบบโทรคมนาคม
 • 3105-2102 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • 3105-2103 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • 3105-2106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 • 3105-2112 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
หมวดวิชาเลือกเสรี
 • 3105-9001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-9004 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • 3105-9007 ระบบโทรศัพท์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
 • 3105-8502 โครงการ 1
 • 3105-8503 โครงการ 2