ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน ระบบปกติและระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาช่างยนต์

 • สาขางานยานยนต์ (ปกติ)
 • สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

2. สาขาวิชาโลหะการ

 • สาขางานเชื่อมโลหะ (ปกติ)
 • สาขางานเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)

3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 •  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)

4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ)
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ)
6.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. การท่องเที่ยว


แผนการเรียน ระบบปกติและระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาเครื่องกล

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชาโลหะการ

 • สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1. สาขาวิชาการบัญชี

 • สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด

 • สาขางานการตลาด 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 • สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาคหกรรม

1. สาขาวิชาอาหาร-ขนม

2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สาขาวิชาตัดผมชาย