วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ชื่อรายวิชา   วัสดุช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2100-1002    ท -ป -น     2-0-2

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช).

หน่วยกิต  2   จำนวนคาบ         จำนวนคาบรวม     36     คาบทฤษฏี  


 จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก    ชนิด    ลักษณะ  คุณสมบัติ  มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้  และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
  3. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ  นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะของรายวิชา

  1. สามารถอธิบายและเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก  ชนิด   ลักษณะ คุณสมบัติของ

วัสดุอุตสาหกรรม วิธีจัดเก็บและวิธีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อจะได้เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามมาตราฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 คำอธิบายรายวิชา

             


ศึกษาลักษณะ   ชนิด     มาตรฐาน    กรรมวิธีการผลิต     การใช้งาน       การจัดเก็บวัสดุในงานอุตสากรรม   ประกอบด้วย    โลหะ   อโลหะ  โลหะผสม    อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม  เชื้อเพลิง  วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น    วัสดุก่อสร้าง   วัสดุสังเคราะห์     วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การ-กัดกร่อนและการป้องกัน   การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น    พลังงานในอนาคต

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่1 กรรมวิธีการผลิต
หน่วยที่  2  วัสดุในงานอุตสาหกรรม
หน่วยที่3 เชื่อเพลิง  วัสดุหล่อลื่น  และวัสดุหล่อเย็น
หน่วยที่4 วัสดุก่อสร้าง
หน่วยที่5 วัสดุสังเคราะห์
หน่วยที่6 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่7 การผุกร่อนและการป้องกัน
หน่วยที่8 การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
หน่วยที่9 พลังงานในอนาคต