การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

แผนการสอนรายวิชา

ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์                        รหัสวิชา 3105-1003

ระดับชั้น ปวส.1                                                            หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

หน่วยกิต3                                                                 จำนวนคาบรวม 60 คาบ

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไดโอค ทรานซิสเตอร์และเฟต

2. วิเคราะห์วงจรแหล่งจ่ายกำลัง และวงจรขยายย่านความถี่ต่ำ

3. ออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังและวงจรขยายย่านความถี่ต่ำ

4. วัดและทดสอบวงจรด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์  ไดโอค ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก Data Sheet  การออกแบบ วงจรแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า      วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายป้อนกลับแบบลบ  และวงจรขยายกำลัง

หน่วยการสอน

รหัส 3105-1003                  วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนคาบ 3 คาบ หรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการสอน

จำนวนคาบ/ชั่วโมง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไดโอค

การนำไดโอคไปใช้งาน

ทรานซิสเตอร์

เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร์

วิเคราะห์และออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลัง

วิเคราะห์และออกแบบวงจรเรกูเลเตอร์

ฟิลด์ เอฟเฟกต์ ทรานซิสเตอร์

วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก

วงจรขยายสัญญาณหลายภาค

วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

รวม 10 หน่วยการสอน

60


แผนการสอน