เครื่องรับวิทยุ

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา  ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ                     รหัสวิชา      2105-2009                         (ท-ป-น) 2-3-3

ระดับชั้น     ปวช        สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา      ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยกิต     3                                     จำนวนคาบรวม                           90                         คาบ

ทฤษฏี         2                                      คาบ/สัปดาห์   ปฏิบัติ                    3             คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่.....................1..................ปีการศึกษา...........................2558.............................

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับวิทยุ
  2. มีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบต่าง ๆ
  3. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะฐานรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ
  2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งและใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติการกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับ-ส่งวิทยุแบบ AM, FM Stereo, SSB และ DSB การทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM, FM ในภาคจูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC, AGC, AFT Detector วงจร Stereo Multiplexวงจรขยายเสียงและภาคจ่ายไฟฟ้า การประกอบ ทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง