จุดประสงค์รายวิชา

 

  1. เข้าใจการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องขยายเสียง
  2. มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงแบต่าง ๆ
  3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย