สมรรถนะรายวิชา

 

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ
  2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งและใช้งานวงจรเครื่องเสียง