ทำเนียบผู้บริหาร

    ลำดับที่         รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ             ปีที่ดำรงตำแหน่ง        
1 นายบรรพต ศิริพัลลภ      พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2540
2 นายวัลลภ สายพาณิชย์      พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545
3 นายสมคิด อ่วมเพ็ง      พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547
4 นายวินิจ พงษ์ประจักษ์    พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550
5 นายจิระ เฉลิมศักดิ์     พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
6 นายปริวัฒน์ ถานิสโร    พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2559
7 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป    พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2559
8 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชาติชาย  ตลุนจันทร์    พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562
9 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ    พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน

 

 

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 


    


    

    


 

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    
นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ