ประวัติ ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

          วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะตำบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้ 

          พ.ศ.  2536     ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

          พ.ศ.  2537     เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ

พ.ศ.  2539    เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบ

การเรียนปกติ  4 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

และสาขาวิชาพณิชยการ

          พ.ศ.  2540     เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตร

          วิชาชีพ  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

พ.ศ.  2542    เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)รุ่น

แรก 1สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ  (การขาย)

            พ.ศ.  2543    เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน

          นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้

                               -  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม 

(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด

          พ.ศ.  2545     เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ระดับ  ปวช.

          พ.ศ.  2547     เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2

          วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

          พ.ศ.  2547     เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส.

พ.ศ.  2551     เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้

-  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

พ.ศ.  2551     เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา  คือ

สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางานเครื่องมือกล

          พ.ศ.  2552     เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา   พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน

          พ.ศ.  2556     เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 

20130006_16080515151500.jpg

 ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น  รอบเสมาธรรมจักร  จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนเป็นชื่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านล่างเขียนว่า PATTAYA TECHNICAL COLLEGE

ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  ๔  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า

(๑)      ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ

(๒)      ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก

(๓)      นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความดิ้นรนทะยานออก

(๔)      ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  ความคิดชอบ  วาจาชอบ  กระทำชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และตั้งจิตมั่นชอบ

ประจำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สีขาว – สีน้ำเงิน

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

สุพรรณิการ์ ชื่อสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่นกำเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายคำ นำเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์มีปลูกในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อำนวยการ  นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการท่านแรกของวิทยาลัย