เกณฑ์การวัดผล

บทที่ 1-16 บทละ 5 คะแนน รวม 80 คะแนน
จิตพิสัย                                 20  คะแนน
รวม                                     100 คะแนน