มาตรฐานและสมรรถนะรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา 

  1.  วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์  ชุมสายโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
  2. ตรวจซ่อมโทรศัพท์แบบ Pulse , DTMF
  3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบ  Manual  Operator
  4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น  PABX , Cross  Bar , SPC
  5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์  , ระบบ ISDN

สมรรถนะของรายวิชา

 1. ติดตั้งและซ่อมระบบสื่อสารโทรศัพท์  

1.1ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในบ้าน

1.2ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

1.3ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

สมรรถนะของรายวิชา

 1. ติดตั้งและซ่อมระบบสื่อสารโทรศัพท์  

1.1ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในบ้าน

1.2ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

1.3ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่