คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น Pulse , DTMF  ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น Manual  Operator ระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น  PABX , Cross  Bar , SPC  ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์  , ระบบ ISDN