จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจ โครงสร้าง  ส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ
  2. เพื่อให้มีความสามารถในการถอดประกอบ ตรวจสภาพคลัตช์รถยนต์ เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม