เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล

วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบฝึกหัดและกิจกรรมมีเกณฑ์ดังนี้

ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก

ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี

ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง

ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ต่ำกว่าร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม

18-20       คะแนน                                            หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก

14-17       คะแนน                                            หมายถึง                         พฤติกรรมดี

10-13       คะแนน                                            หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช้

ต่ำกว่า 10 คะแนน                                            หมายถึง                         พฤติกรรมต้องปรับปรุง