สมรรถนะของรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบระบบส่งกำลังรถยนต์
  2. ตรวจสภาพส่วนประกอบต่างๆของระบบส่งกำลังรถยนต์
  3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่างๆระบบส่งกำลังรถยนต์